0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Skyldighet att köpa vattenanslutningen

Skyldighet att köpa vattenanslutningen

Som villaägare har du en rad skyldigheter gentemot VA-bolaget. I detta ingår bland annat köpplikt. Exakt vad som avses med detta och vilka ytterligare skyldigheter som kan uppstå av köpskyldigheten förklaras utförligt i denna artikel.

Laglig skyldighet att köpa

Lagstiftaren föreskriver att varje fastighetsägare har en skyldighet att köpa vatten från den lokala vattenleverantören, förutsatt att fastigheten ligger i deras referensområde. Närmare bestämt står det i 3 § AVBWasserV: ansluten ska täcka alla sina vattenbehov från respektive vattenleverantör i överenskommen omfattning. Undantag kan inte härledas från lagtexten.

Så om du planerar att själv gräva en brunn istället för att låta bygga en anslutning av vattenleverantören så tvingas du av lagstiftaren att låta bygga en anslutning. Ytterligare vattenförsörjning från din egen källa är också utesluten.

Detta medför också skyldighet att på begäran av vattenleverantören – på egen bekostnad – låta bygga ett vattenschakt vid fastighetsgränsen. Den överföringspunkt dit vattenleverantören ansvarar är då inte längre husanslutningen utan vattenschaktet. Som villaägare ansvarar du även för de ledningar som leder till vattenschaktet. Konstruktionen och anpassningen — detta följer också av lagtexterna — sker helt och hållet på anslutningsanvändarens bekostnad, varför vattenleverantören inte står för några kostnader här.

Betalning till vattenbolaget vid förändringar

Om husägaren ändrar sin husanslutning så att vattenleverantören måste flytta sina ledningar kan vattenleverantören kräva individuella och hänförliga kostnader av anslutningsägaren. Alla kostnader för ändringarna står abonnenten för.

Köpplikt gäller även för avloppshantering

Samma inköpsskyldighet som gäller för vattenanslutningen gäller även för spillvattenanslutningen till allmänt avloppsnät. Driften av ett mindre avloppsreningsverk, som i alla fall är tillståndspliktigt enligt vattenlagstiftningen, tolereras enligt en domstolsdom endast av kommunerna – och detta tills kommunen bygger ett avloppsnät i respektive område. Sedan finns det en skyldighet för varje fastighetsägare att vara ansluten till avloppssystemet.

Weiterlesen:
Spara varmvatten » Effektiva åtgärder för vardagen

Fortsatt drift av det lilla reningsverket är då inte längre tillåtet. Fastighetsägaren ska själv stå för anslutningskostnaderna i sin helhet och även byggandet av konstruktionsanläggningarna och ledningar för avloppsanslutningen sker på egen bekostnad.

Ссылка на основную публикацию